S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky a spory
Pravidlá rezervovania tovaru

1. Pridaním tovaru zo skupiny tovarov označených ako Rezervácia, respektíve tovar na rezervovanie sa riadi podľa týchto pravidiel. Produkt je označený výstražným obrázkom 

2. Na rezervovaný tovar spoločnosťou ALEBA, s.r.o. vždy vystaví doklad (faktúru) na čiastku za rezevovaný tovar.
3. Zákaznik je povinný túto čiastku uhradiť do 5 pracovných dní.
 V prípade ak tak neurobí je jeho rezervovaný tovar z objednávky vyradený. Prípadne je možné dohodnúť iný termín splatnosti písomnou formou na arthuro@arthuro.sk.
4. Ak sa na objednávke nachádza kombinácia tovaru skladom a tovaru na rezerváciu, bude štandardne tovar skladom expedovaný okamžite. Zákazník môže v poznámke objednávky, prípradne dodatočne mailom požiadať o pozdržanie expedície tovaru skladom do času naskladnenia rezervovaného tovaru, avšak za podmienky, že vyplatí na účet spoločnosti ALEBA, s.r.o. i tovar aktuálne skladom z jeho objednávky.
5. Zákazník má možnosť zrušiť svoju objednávku s rezervovaným tovarom a žiadať vrátenie finančnej čiastky do 14 dní. Svoju písomnú žiadosť môže podať písomne na arthuro@arthuro.sk, alebo  telefonicky na +421 911 010 991.

Riešenie sporov

Firma ALEBA, s.r.o týmto vydáva záväzný pokyn pre riešenie sporov: 

Ak nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky alebo s našimi službami, napíšte nám na adresu sídla firmy: 

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI

ALEBA, s.r.o.

Veľká Okružná 17

01001, Žilina

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (preferovaný kontakt)

ALEBA, s.r.o.

Do Charvátov 1168

01306, Terchová

Rovnocenným je však i podanie na emailovú adresu: 

arthuro@arthuro.sk

alebo

na stránkach RSO (Riešenie sporov online) ec.europa.eu/consumers/odr stiahnite si leták o svojich právach zákazníka v PDF.

Ak ste spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) a nie ste spokojný so spôsobom, akým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, obráťte sa prosím na konateľa firmy so žiadosťou o nápravu (aleba.spol.sro@gmail.com).  

Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. orgánu alebo oprávnenej právnickej osobe v zmysle §3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení 

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré boli uzavreté kúpou tovaru alebo aj na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.  

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z 

Oprávnená právnická osoba ako subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € vrátane DPH.  

Zákazník môže podať podnet / sťažnosť, a to buď online cez formulár na webstránke EÚ (tzv. RSO platforma) alebo priamo slovenskej inštitúcii, ktorá bude spor riešiť (tzv. subjekt alternatívneho riešenia sporu). Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, na webovom sídle: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

 

V Žiline 01.01. 2020 

Konateľ firmy ALEBA, s.r.o. 

Obchodné podmienky
 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ALEBA s.r.o, so sídlom Veľká Okružná 17, IČO 52807231, IČ DPH SK2121139878 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.arthuro.sk  (ďalej len "systém"). 

  

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.arthuro.sk  medzi predávajúcim a kupujúcim. 

  

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. 

  

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. 

  

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. 

 1. Objednávka 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. 

 
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. 

  

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou ALEBA s.r.o. 

 
2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar. 

 1. Storno objednávky 

3.1Storno objednávky zo strany kupujúceho. 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. 

 
3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.) 
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.  
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní. 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod) 

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho 
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP. 

  

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy 
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. 
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky: 

  

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. 
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok: 

o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou) 
o tovar nesmie byť použitý 
o tovar musí byť nepoškodený 
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne) 
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. 
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. 
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

4.3 Náhrada za neprevzatý tovar.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od spotrebiteľa zaplatenie sankcie (vynaložené fynančné i materiálové prostriedky) za porušenie jeho povinností. To znamená, že od zákazníka, ktorý si  neprevezme zásielku, budeme požadovať preplatenie nákladov spojených s obstaraním, odoslaním, následným opätovným naskladnením tovaru a iné náklady spojené s odoslaním tovaru. Tie sa môžu líšiť v závislosti od prepravnej spoločnosti a podmienok dodávateľa prípadne výrobcu, od ktorého bol tovar dovezený. Táto podmienka sa týka i vráteného tovaru, ktorí nie je bežne dostupný skladom a je zo strany zákazníka požadované jeho dodanie (tovar na dopyt).

 1. Cenové podmienky 

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20% 

 
5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6 

 
5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR 

 1. Poštovné a balné 

6.1 Spoločnosť ALEBA s.r.o si balné účtuje, ale v určitých prípadoch balné poskytuje ako zľavu.. 

 
6.2 Cena poštovného sa určuje z výslednej sumy objednávky po určení všetkých zliav. 

  

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje. 

 
6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne. 

 1. Podmienky a možnosť platby za tovar 

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti ALEBA s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií.  

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte. 

  

7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu. Táto možnosť je dočasne obmedzená 

  

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená. 

 1. Dodacie podmienky 

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. 

  

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. 

  

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom doručovacej sužby na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. 

  

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti  po vzájomnej dohode. 

  

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 

  

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky. 

  

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim. 

 1. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok 

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti ALEBA s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. 

  

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti  je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. 

  

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce: 

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť) 
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu 
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti 

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). 

 
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na adrese spoločnosti. 
 

 1. Zodpovednosť za chyby na stránke www spoločnosti. 

10.1 Spoločnosť upozorňuje, že informácie uvedené na www.arthuro.sk  sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 

 
10.2 Spoločnosť môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. 

 
10.3. Spoločnosť nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok. 

 1. Ochrana osobných dát 

11.1 Spoločnosť sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. 

 
11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. 

 
11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZjMyYTYzY